DK Nyt
Kommunen.dk
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Lars Laursen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Klimapartnerskab anbefaler 32 mia. kr. ekstra til grøn energi og infrastruktur årligt

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har i dag afleveret sin sektorkøreplan og anbefalinger til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).
16. MAR 2020 13.40

Det vil kræve en omfattende udfasning af fossile brændsler i det danske samfund og en markant udbygning af den vedvarende energi, hvis Danmark skal nå sin klimaambition om at reducere sit CO2-aftryk med 70 pct. i 2030, viser en ny rapport fra klimapartnerskabet for energi og forsyning. 

Klimapartnerskabet for energi og forsyning har analyseret, hvilke tiltag på tværs af sektorer der kan bidrage med de nødvendige CO2-reduktioner frem mod 2030. I energi- og forsyningssektoren kan en fuld udfasning af kul, olie og naturgas fra produktionen af el og fjernvarme og en fuld udfasning af olie og naturgas fra den individuelle opvarmning bidrage med de største reduktioner.

Samtidig er der brug for CO2-fangst og -lagring, en øget udsortering og genanvendelse af plast i affaldsenergien, og en elektrificering og effektivisering af olie- og naturgasproduktionen i Nordsøen. De samlede reduktioner i energi- og forsyningssektoren vil svare til halvdelen af de nødvendige reduktioner i Danmark for at nå 70 pct. målsætningen.

Brug for 32 mia. kr. ekstra årligt
For at det skal kunne lykkes, skal der årligt investeres 32 mia. kr.  i grøn energi, elektrificering og infrastruktur frem mod 2030, vurderer klimapartnerskabet.  

Den samlede meromkostning for samfundet i 2030 forventes at være ca. 15 mia. kr., svarende til ca. 5.000 kr. om året pr. husstand. Staten har i dag store indtægter fra beskatning af fossile energikilder, og hvis de udfases, vil det medføre et skønnet provenutab for staten på 21-25 mia. kr. i 2030.

Klimapartnerskabet opfordrer derfor til, at der gennemføres en grøn skatte- og afgiftsreform, der understøtter realiseringen af klimamålet

Formand for energi- og forsyningssektorens klimapartnerskab, Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted, siger:

- Med anbefalingerne fra energi- og forsyningssektoren giver vi et sammenhængende bud på, hvordan Danmark kan nå det ambitiøse mål om en reduktion i CO2-udledningerne på 70 pct. i 2030, og rapportens konklusion er, at det er muligt at nå målet. Det vil kræve store investeringer og forandringer i vores samfund, men omstillingen rummer også store muligheder for at befæste Danmarks styrkeposition inden for grønne løsninger og bæredygtighed og dermed bidrage til Danmarks langsigtede konkurrenceevne, vækst og velstand.

Energi- og forsyningssektoren har reduceret sine egne udledninger med 58 pct. siden 1990, og rapporten konkluderer, at sektoren i 2030 kan have reduceret sine udledninger med mindst 95 pct.

Brug for mere fleksibel forsyning
De resterende reduktioner skal ifølge rapportens analyser komme fra landbrug, transport, industri og bygninger. De centrale virkemidler vil være yderligere energibesparelser, en øget elektrificering, øget brug af biogas, langt flere elbiler på vejene og nye grønne transportbrændsler baseret på grøn elektricitet.

Samlet set forventes det, at elforbruget i Danmark vil fordobles, hvilket skal imødekommes gennem en udbygning af grøn elektricitet fra både landvind, havvind og solceller. 

Det øgede forbrug af grøn elektricitet og de stigende mængder af vedvarende energi vil kræve, at der investeres i en betydelig udbygning af den danske el-infrastruktur. For at minimere behovet for udbygning af vedvarende energi og infrastruktur vil det være afgørende, at forbruget gøres mere fleksibelt og intelligent, så produktionen fra vind- og solenergi udnyttes bedst muligt, og spidsbelastningerne i infrastrukturen bredes mest muligt ud over døgnets timer, lyder det fra Dansk Energi.

esl

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet